вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

Київський Національний Університет

Термін навчання в університеті на денній формі навчання: 4 роки (бакалавр), 1 рік (спеціаліст), 1-2 роки (магістр); на заочній формі навчання: 5 років (бакалавр), 1 рік (спеціаліст), 1-2 роки (магістр).

БІОЛОГІЧНИЙ
Денна форма навчання:

• напрям підготовки: біологія; спеціальності: біологія (спеціалізація: цитологія та гістологія), мікробіологія та вірусологія (спеціалізації: вірусологія, імунологія, мікробіологія), біохімія (спеціалізації: біохімія, радіобіологія, молекулярна біо­логія, біотехнологія), біофізика, зоологія (спеціалізації: зоологія безхребет­них, зоологія хребетних, біоекологія), ботаніка (спеціалізації: ботаніка вищих рослин, бо­таніка нижчих рослин), фізіологія (спеціалізації: фізіологія та екологія рослин, фізіологія людини і тварин, клітинна біологія та генетична інженерія), генетика.

Конкурс загальний.

Вступні іспити: біологія (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово).

Заочна форма навчання ***:

• напрям підготовки: біологія; спеціальності: біологія (спеціалізація: цитологія та гістологія), мікробіологія та вірусоло­гія (спеціалізації: вірусологія, імунологія, мікробіологія), біохімія (спеціалізації: біохімія, радіобіологія, молекулярна біо­логія, біотехнологія), біофізика, зоологія (спеціалізації: зоологія безхребет­них, зоологія хребетних, біоекологія), ботаніка (спеціалізації: ботаніка вищих рослин, бо­таніка нижчих рослин), фізіологія (спеціалізації: фізіологія та екологія рослин, фізіологія людини і тварин, клітинна біологія та генетична інженерія), генетика.


ГЕОГРАФІЧНИЙ**
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: географія; спеціальності: географія (спеціалізації: геогра­фія, міжнародне екологічне співробітництво, інформаційно-екологічний мене­джмент, рекреаційна географія та туризм, фізична географія та геоекологія, екологія ландшафтів, геоморфологія і палеогеографія, менеджмент природних ресурсів, аерокосміч­ний моніторинг навколишнього се­редовища), економічна і соціальна географія (спеціалізації: управління розвит­ком регіону, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, міжна­родний туризм, країнознавство та міжнародні до­слідження);

• напрям підготовки: туризм;

• напрям підготовки: гідрометеорологія; спеціальності: метеорологія (спеціаліза­ція: екологічна та синоптична метеорологія), гідрологія та гідрохімія (спеціаліза­ція: гідроекологія);

• напрям підготовки: геодезія, картографія та землевпорядкування; спеціаль­ності: картографія, землевпорядкування та кадастр, геоінформаційні системи і технології.

Конкурс загальний.

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: географія; спеціальність: географія;

• напрям підготовки: геодезія, картографія та землевпорядкування; спеціальність: картографія.

Конкурс загальний.

Вступні іспити: українська мова і література (письмово), географія (письмово) – профільна дисципліна.


ГЕОЛОГІЧНИЙ**
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: геологія; спеціальності: геологія, гідрогеологія, геохімія і мінералогія, геофізика.

Заочна форма навчання ***:

• напрям підготовки: геологія; спеціальності: геологія, геофізика, гідрогеологія.

Конкурс загальний.

Вступні іспити: українська мова і література (письмово), географія (письмово) – профільна дисципліна.

ЕКОНОМІЧНИЙ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: економіка і підприємництво; спеціальності: економічна теорія, економіка підприємства, облік і аудит, фінанси ***, банківська справа, еко­номічна кібернетика;

• напрям підготовки: менеджмент; спеціальність: менеджмент організацій.

Конкурс загальний.

Вступні іспити: математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово).

• напрям підготовки: економіка і підприємництво; спеціальність: міжнародна економіка.

Вступні іспити: математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення).

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: економіка і підприємництво; спеціальність: економіка підприємства.

Вступні іспити: математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово).


ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: журналістика; спеціальність: журналістика (спеціалізації: пресова журналістика, тележурналістика, радіожурналістика, міжнародна жур­налістика).

• напрям підготовки: журналістика; спеціальність: видавнича справа та реда­гування (спеціалізації: періодичні та книжкові видання, електронні видання, менеджмент засобів масової комунікації, реклама і зв’язки із громадськістю).

Конкурс окремий.

Вступні іспити: творчий конкурс*, українська мова і література (твір).

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: журналістика; спеціальність: журналістика (спеціалізації: пресова журналістика, тележурналістика, радіожурналістика).

• напрям підготовки: журналістика; спеціальність: видавнича справа та реда­гування (спеціалізації: періодичні та книжкові видання, електронні видання, реклама і зв’язки із громадськістю).

Конкурс окремий.

Вступні іспити: творчий конкурс*, українська мова і література (твір).

Екстернатна форма навчання ***:

• напрям підготовки: журналістика; спеціальність: журналістика (спеціалізації: пресова журналістика, тележурналістика, радіожурналістика).

• напрям підготовки: журналістика; спеціальність: видавнича справа та реда­гування (спеціалізації: періодичні та книжкові видання, електронні видання).

Конкурс окремий.


ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародні відносини (спеціалізації: міжнародні стратегії та безпека, європейська політика, міжнарод­ні організації та дипломатична служба, міжнародні відносини країн (регіонів).

Вступні іспити: людина і світ (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення).

• напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародне право (спеціалізації: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, європейське право).

Вступні іспити: основи правознавства (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення).

• напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародна інфор­мація (спеціалізації: міжнародні інформаційні системи та технології, зв’язки із громадськістю, міжнародна журналістика, інформаційний менеджмент, ана­літичне та пропагандистське забезпечення зовнішньоекономічних інтересів, інформаційна безпека, європейські комунікації).

Вступні іспити: людина і світ (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення).

• напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародні еконо­мічні відносини (спеціалізації: світова економічна кон’юнктура, економічна дипломатія, економіка європейської інтеграції, міжнародні фінанси);

• напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародний біз­нес (спеціалізації: менеджмент міжнародного бізнесу, міжнародний маркетинг, ділове адміністрування).

Конкурс окремий.

Вступні іспити: математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іно­земна мова (письмовий тест та усне мовлення).

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: філологія; спеціальності: українська мова і література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і література та іноземна мова (спеціалізація: музична фольклористика).

Конкурс окремий.

• напрям підготовки: філологія; спеціальності: болгарська та українська мови і літератури; польська та українська мови і літератури; сербська та українська мови і літератури.

Конкурс загальний.

Вступні іспити: українська мова і література (твір)* – профільна дисципліна, іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення), українська мова і література (письмово).

• напрям підготовки: філологія; спеціальності: літературна творчість та українська мова і література.

Вступні іспити: українська мова і література (твір)* – профільна дисципліна, історія України (письмово), українська мова і література (письмово).

• напрям підготовки: філологія; спеціальності: класичні та західноєвропейська мови і літератури.

Вступні іспити: іноземна мова (письмово)* – профільна дисципліна, іноземна мова (аудіювання та усне мовлення), українська мова і література (письмово).

• напрям підготовки: філологія; спеціальність: російська мова і література та іноземна мова.

Вступні іспити: російська мова і література (твір)* – профільна дисципліна, іноземна мова (письмовий тест та усне мовлення), українська мова і література (письмово).

• напрям підготовки: філологія; спеціальності: англійська, іспанська, німецька, новогрецька, французька мови і літератури та переклад.

Конкурс окремий.

• напрям підготовки: філологія; спеціальності: переклад (переклад з англійської, іспанської, італійської, німецької, французької мов).

Конкурс окремий.

Вступні іспити: іноземна мова (письмово)* – профільна дисципліна, іноземна мова (аудіювання та усне мовлення), українська мова і література (письмово).

• напрям підготовки: філологія; спеціальності: азербайджанська, арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови і літератури та переклад.

Конкурс загальний.

Вступні іспити: іноземна мова (письмово)* – профільна дисципліна, іноземна мова (аудіювання та усне мовлення), українська мова і література (письмово).

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: філологія; спеціальності: українська мова і література; українська мова і література, фольклористика.

Вступні іспити: українська мова і література (твір)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово).

Екстернатна форма навчання ***:

• напрям підготовки: філологія; спеціальність: українська мова і література.


ІСТОРИЧНИЙ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: історія; спеціальності: історія (спеціалізації: історія Украї­ни, всесвітня історія, краєзнавство); археологія; архівознавство; етнологія (спеціалізації: етнологія, туризмознавство).

Конкурс загальний.

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: історія; спеціальність: історія (спеціалізації: історія України, всесвітня історія, історія та правознавство, археологія, архівознавство, етнологія, краєзнавство).

Вступні іспити: історія України (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), всесвітня історія (письмово).


КІБЕРНЕТИКИ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: прикладна математика; спеціальності: інформатика (спеціалізації: інформаційні технології та системи, теорія та технологія програмування, бази даних та знань, штучний інтелект, захист інформації), соціальна інформатика (спеціалізації: методи та системи прийняття рішень, інформаційні системи та технології, моделювання соціальних та економічних процесів, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методи в економіці та соціальних науках).

• напрям підготовки: комп’ютерні науки; спеціальність програмне забезпечення автоматизованих систем (спеціалізації: інформаційні технології та системи, теорія та технологія програмування, захист інформації).

Конкурс загальний.

Вступні іспити: інформатика та математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), математика (письмово).

• напрям підготовки: прикладна математика; спеціальність: прикладна матема­тика (спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання та оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій).

Конкурс окремий.

Вступні іспити: математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), інформатика та математика (письмово).

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: прикладна математика; спеціальність: інформатика.

Вступні іспити: інформатика та математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), математика (письмово).

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ**
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: математика; спеціальності: математика (спеціалізації: алгебра і математична логіка, геометрія, диференціальні та інтегральні рів­няння, математичне моделювання, математична фізика, математичний аналіз, обчислювальна математика, теорія ймовірностей і математична статистика), статистика (спеціалізації: актуарна та фінансова математика, прикладна ста­тистика, математична економіка);

• напрям підготовки: механіка; спеціальність: механіка (спеціалізації: теоре­тична та прикладна механіка, механіка суцільного середовища).

Конкурс загальний.

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: математика; спеціальність: математика (спеціалізації: алгебра і математична логіка, геометрія, диференціальні та інтегральні рів­няння, математична фізика, математичний аналіз, обчислювальна математика, теорія ймовірностей і математична статистика).

Вступні іспити: українська мова і література (письмово), математика (письмово) – профільна дисципліна.


РАДІОФІЗИЧНИЙ**
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: прикладна фізика; спеціальність: радіофізика і електроніка (спеціалізації: квантова радіофізика, кріогенна і мікроелектроніка, фізична електроніка, автоматизація наукових досліджень, твердотільна електроніка, медична радіофізика).

Вступні іспити: українська мова і література (письмово), фізика (письмово) – профільна дисципліна.

СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: соціологія; спеціальності: соціологія (спеціалізації: теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічного дослідження, спеціальні та галузеві соціології, світова та регіональна етнодинаміка), соціальна робота (спеціалізація: менеджмент і технології соціальної роботи).

Конкурс окремий.

Вступні іспити: історія (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), людина і світ (письмово).

• напрям підготовки: психологія; спеціальність: психологія (спеціалізації: загаль­на психологія, психологічне консультування та психотерапія, соціальна психологія, психологічне забезпечення професійної діяльності).

Вступні іспити: біологія (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), людина і світ (письмово).

ФІЗИЧНИЙ**
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: фізика; спеціальності: фізика (спеціалізації: фізика космосу, молекулярна фізика, медична фізика, теоретична фізика, фізика радіаційної медицини), астрономія (спеціалізація: астрономія), фізика твердого тіла (спеціалізації: фотоніка, фізика низькорозмірних систем, оптика твердого тіла, фізика металів і кераміки, космічне матеріалознавство), фізика ядра і елементарних частинок (спеціалізації: квантова теорія поля, експериментальна ядерна фізика, ядерна енергетика);

• напрям підготовки: лазерна та оптоелектронна техніка; спеціальність: лазерна та оптоелектронна техніка (спеціалізація: лазерна та оптоелектронна техніка).

Конкурс загальний.

Вступні іспити: українська мова і література (письмово), фізика (письмово) – профільна дисципліна.

ФІЛОСОФСЬКИЙ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: філософія; спеціальності: релігієзнавство (спеціалізації: історія релігій, філософія релігії та релігійна філософія), філософія (спеціалізації: історія філософії, теоретична та практична філософія, етика та естетика, культурологія, логіка);

• напрям підготовки: політологія; спеціальність: політологія (спеціалізації: теорія політики, політичний менеджмент, управління соціально-політичними процесами).

Конкурс загальний.

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: філософія; спеціальність: філософія (спеціалізації: історія філософії; теоретична та практична філософія; етика, естетика та культурологія; релігієзнавство);

• напрям підготовки: політологія; спеціальність: політологія (спеціалізації: теорія політики, політичний менеджмент).

Конкурс загальний.

Вступні іспити: людина і світ (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), історія (письмово).

ХІМІЧНИЙ**
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: хімія; спеціальність: хімія (спеціалізації: неорганічна хімія, екологічна хімія, органічна хімія, хімія природних сполук, аналітична хімія, хімічний контроль об’єктів навколишнього середовища, фізична хімія, фізична хімія міжфазних явищ, хімія високомолекулярних сполук).

Вступні іспити: хімія (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово).


ЮРИДИЧНИЙ
Денна форма навчання:
• напрям підготовки: право; спеціальність: правознавство (спеціалізації: конституційне та фінансове право, господарське право, цивільне та трудове право; суд, прокуратура, адвокатура; нотаріат; земельне та екологічне право, слідча; енциклопедія права).

Заочна форма навчання:
• напрям підготовки: право; спеціальність: правознавство (спеціалізації: конституційне право та енциклопедія права; господарське та фінансове право; цивільне та земельне право; суд, прокуратура, адвокатура; нотаріат; енциклопедія права).

Вступні іспити: основи правознавства (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), історія України (письмово).

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

Денна форма навчання

• напрям підготовки: право; спеціальність: правознавство.

Вступні іспити: основи правознавства (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), історія України (письмово).

• напрям підготовки: економіка і підприємництво; спеціальність: фінанси.

Вступні іспити: математика (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), географія (письмово).

• напрям підготовки: філологія; спеціальність: переклад.

Вступні іспити: іноземна мова (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іноземна мова (аудіювання та усне мовлення).

• напрям підготовки: психологія; спеціальність: психологія.

Вступні іспити: біологія (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), людина і світ (письмово).

• напрям підготовки: політологія; спеціальність: політологія.

Вступні іспити: людина і світ (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), історія (письмово).

• напрям підготовки: радіотехніка; спеціальність: радіоелектронні пристрої, системи та комплекси **.

Вступні іспити: фізика (письмово) – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), математика (письмово).

• напрям підготовки: геодезія, картографія та землевпорядкування; спеціальність: геоінформаційні системи і технології **.

Вступні іспити: географія (письмово) – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), математика (письмово).

• напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародна інформація.

Вступні іспити: людина і світ (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іноземна мова (письмово).

• напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальність: міжнародні відносини.

Вступні іспити: людина і світ (письмово)* – профільна дисципліна, українська мова і література (письмово), іноземна мова (письмово).

З усіх вищезазначених напрямів і спеціальностей в університеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" здійснюється на конкурсній основі після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

Вступні випробування в університеті проводяться у формі іспиту (письмово, з використанням тестових технологій), співбесіди, творчого конкурсу (при вступі до Інституту журналістики), аудіювання та усного мовлення (при складанні екзамену з іноземної мови). Оцінювання кожного випробування, окрім співбесіди, проводиться за 50-бальною шкалою. Результат співбесіди визначається висновками: "рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди" або "не рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди".

Особи, нагороджені після закінчення середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта) чи ліцею золотою (срібною) медаллю, а також ті, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні нав­чальні заклади на базі основної школи (неповна загальна середня освіта), можуть скористатися особливими умовами вступу. Для цього вони спочатку складають випробування із позначкою *. Якщо ці особи набирають не менше, ніж 45 балів, вони звільняються від подальшого складання вступних іспитів. При вступі на факультети (спеціальності) з позначкою ** вищезазначені особи можуть бути зараховані на відповідні спеціальності без складання вступних іспитів за результатами співбесіди. На осіб, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади на базі середньої загальноосвітньої школи (повна загальна середня освіта), указаний порядок поши­рюється лише при вступі на спеціальності, які відповідають здобутим профе­сіям.

Без вступних випробувань зараховуються учасники міжнародних олімпіад та призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступеня) IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, які проводяться Міністерством освіти і науки України, за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, із якого вони були переможцями (учасниками) вищезгаданих олімпіад (якщо число поданих заяв цієї категорії вступників перевищує 50 % від обсягу державного замовлення, доведеного університету на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування проводиться за результатами співбесіди). Умови цього абзацу поширюються на переможців Міжнародного симпозіуму "Блакитні вежі золотого слова", якщо вони вступають до Інституту журналістики (спеціальність "журналістика") або до Інституту філології (спеціальності: "літературна творчість та українська мова і література", "фольклористика", "англійська мова і література та переклад"), а також на переможців олімпіад університету з математики та інформатики, хімії (І місце очного туру), якщо вони вступають на факультети: кібернетики, хімічний.

*** На заочне відділення біологічного факультету на контракт­ній основі приймаються особи, які закінчили навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації за програмою підготовки "молодшого спеціаліста" педагогічного, медичного, зоове­теринарного або агрономічного напрямків за результатами співбесіди на другий курс (прийом документів з 15 червня по 20 серпня). На заочне відділення геологічного факультету на контрактній основі приймаються випуск­ники геологорозвідувального та геодезичного технікумів, а також особи, що мають диплом бакалавра в галузі природничих наук, за результатами співбесіди на другий курс (прийом документів з 15 червня по 20 серпня за адресою: вул. Васильківська, 90). До екстернату Інституту журналістики приймаються особи, які мають досвід роботи у засобах масової комунікації не менше 10 років за результатами співбесіди. До екстернату Інституту філології приймаються громадяни України без обмеження віку, які мають базову або повну вищу освіту, за результатами співбесіди. Випускники Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" за спеціальністю "фінанси", отримали диплом з відзнакою та мають рекомендацію педагогічної ради коледжу, можуть прийматися на контрактній основі (починаючи із 2 курсу) на денну форму навчання, спеціальність "фінанси" економічного факультету за результатами співбесіди.

До Приймальної комісії подаються такі документи:

заява на ім’я ректора університету;
документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал або копія, завірена університетом або нотаріально за оригіналом);
медична довідка за формою 086-У (оригінал або її завірена копія);
6 фотокарток розміром 3х4 см;
сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію);
паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал медичної довідки за формою 086-У, оригінал документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти (при поданні їх копій) вступники подають особисто.
Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України, у терміни, визначені для подання документів. Громадяни, які бажають навчатися на контрактних умовах, оформляють відповідні угоди (контракти).

Прийом документів на денну, заочну та екстернатну форми навчання – з 15 червня по 8 липня (крім Військового інституту, заочної форми навчання біологічного та геологічного факультетів). Документи про пільги подаються тільки у вказаний термін. Вступні іспити – з 9 по 23 липня. Зарахування – у п’ятиденний термін після завершення конкурсних випробувань.

Прийом документів до Військового інституту починається з 15 червня і закінчується 4 липня. Документи про пільги подаються тільки у вказаний термін. Для складання вступних випробувань вступники прибувають 26-27 червня. Вступні випробування проводяться з 27 червня до 7 липня; іспити із загально­освітніх дисциплін – з 9 до 23 липня. Підставою для прибуття вступника до Військового інституту для складання вступних випробувань є виклик з інституту, надісланий до військового комісаріату або безпосередньо вступнику.

Документи приймаються за адресою: проспект академіка Глушкова, 2, телефон 259-04-41.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Військовий інститут) є сучасним міжвідомчим багатопрофільним, інтегрованим вищим військовим навчальним закладом. Військовий інститут здійснює підготовку фахівців з повною вищою освітою для Збройних Сил України та інших військових формувань:

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр:

спеціальності – економіка та фінансове забезпечення військ (сил), правознавство;

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст:

спеціальності – міжнародні відносини, міжнародна інформація, правознавство, фінанси, переклад, психологія, політологія, радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, геоінформаційні системи і технології.

У Військовому інституті проводиться військова підготовка студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів за програмою офіцера запасу за 16-ма військово-обліковими спеціальностями на контрактній основі за кошти юридичних або фізичних осіб.Наша адреса:

03680, м. Київ-680, проспект Глушкова 2, корпус 8.
Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Телефони для довідок: 259-05-97, 259-04-28.
Адреса в Інтернеті: www.mil.univ.kiev.ua

Інститут післядипломної освіти

Заочна форма навчання


Напрям підготовки: економіка та підприємництво; спеціальності: облік і аудит, фінанси, міжнародна економіка.

Напрям підготовки: міжнародні відносини; спеціальності: міжнародні економічні відносини, міжнародне право, міжнародна інформація.

Напрям підготовки: право; спеціальність: правознавство.

Напрям підготовки: психологія; спеціальність: психологія.

Вступні випробування (з усіх напрямів і спеціальностей): співбесіда.

З усіх вищезазначених напрямів і спеціальностей в інституті ведеться підготовка спеціалістів.

Умови вступу до інституту:


приймаються громадяни України з закінченою вищою освітою; підготовка громадян зарубіжних країн здійснюється у відповідності до чинного законодавства України;

навчання платне;

прийом документів та укладання договорів на навчання з юридичними або фізичними особами здійснюються упродовж року;

вступники подають документи:
- заяву на ім’я ректора університету;
- диплом про вищу освіту в оригіналі;
- 4 фотокартки розміром 3х4см;
- довідку з місця роботи;

зарахування на навчання до інституту – на підставі результатів співбесіди;

студентам надаються місця в житловому комплексі.

Випускники після успішного складання державних іспитів отримують державний диплом.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ЗА АДРЕСОЮ:
03022, м.Київ, вул. Васильківська, 36, каб. 36, Інститут післядипломної освіти,
тел. 263-5086, 263-5033, факс 263-7132;
E-mail: admin@ipe.univ.kiev.ua


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в